امروز؛ من افکارم را روی خواسته هایی متمرکز می کنم. هم اکنون زندگی ام را آنگونه که دوست دارم خلق می کنم. من خالق زندگی ام هستم...

امروز؛ با اطمینان قلبی در راه رسیدن به آرزوهایم قدم بر می دارم و ایمان دارم تمام آرزوهایم به عالیترین شکل به واقعیت می پیوندند ...

شعار امروز : "هر آنچه را بپذیری می توانی تغییرش دهی (قانون سوم کارما؛ فروتنی)"

خداوندا سپاسگزارم

sss