آنطور که هستی باش ...

صداقت موثرترین تیری است که به قلب هدف می نشیند ...

هدفت را با نقشه های جورواجور آلوده مکن ...

خودت باش ...

افتاده باش ... نه ذلیل ...

شوخ باش ... نه مسخره ...

آزاده باش ... نه ساده ...

از خود ... راضی باش ... نه از خود راضی ...

صبور باش ... نه در کمین ...

آنوقت خواهی دید که کلید را در دست خود خواهی داشت !!!

تنها دو گروه نمی توانند افکار خود را تغییر دهند :

دیوانگان تیمارستان! و مردگان گورستان ! (وین دایر)

nice-life