قضاوت درباره خود را کنار بگذارید...

در نهایت، کسی که لازم است ببخشد، خودتان هستید. احساس خشم، کینه یا نفرتی که به دیگران دارید همیشه می تواند در احساساتی که به خود دارید نیز پیدا شود. به این دلیل است که برخی از تلاشهایتان برای بخشیدن دیگران به نظر بی نتیجه بوده است. احساس گناه و سرزنش خود، تا زمانی که خودتان را نبخشید در روابط شما با اطرافیانتان نفوذ می کند. بخشیدن خود با پذیرفتن سرزنش تفاوت دارد.

بخشیدن خود به معنای رو به رو شدن با احساس گناه با خشمتان است. صداقت شما با خودتان، شما را به این درک که هیچ کار بدی انجام نداده اید می رساند، زیرا در دنیای شما با خودتان، اشتباهی نمی تواند اتفاق بیفتد.

امروز خودتان را بخاطر تمامی آنچه فکر می کنید انجام داده اید یا نداده اید، ببخشید.

تصور غلط سرزنش یا بیزاری از خود را رها کنید زیرا شما همانند خالقتان سرتاسر عشق هستید و قادرید به خود عشق بورزید. 

اندیشه امروز :

هر تصادفی درباره خود را رها می کنم، زیرا خود را با دیدی عاشقانه می بینم. با خود مهربانی می کنم و می دانم که همیشه بهترین کاری را که بتوانم انجام می دهم.

دنیای خداوند، اکنون و همیشه کامل است...

forgive